Weź udział w konkursie i wygraj koszulkę z autografem Łukasza Teodorczyka!

W miniony piątek mieliśmy okazję spotkać się z Łukaszem Teodorczykiem, napastnikiem Dynama Kijów i reprezentacji Polski, który oprowadził nas po ukraińskiej stolicy oraz treningowej bazie Dynama. Z byłym zawodnikiem poznańskiego Lecha spędziliśmy bardzo dużo czasu, wyszedł z tego solidny wideoreportaż, który w serwisie PilkarskiePodroze.pl opublikowany zostanie w poniedziałek 3 listopada. W związku z tym proponujemy wam wzięcie udziału w konkursie!

PilkarskiePodroze.pl gościły w Kijowie w dniach 22-26 października, między innymi po to, aby spotkać się z Łukaszem Teodorczykiem i porozmawiać z reprezentantem Polski zarówno o sportowych kwestiach przeprowadzki do Kijowa, jaki i kwestiach pozasportowych. Materiał opublikujemy już w poniedziałek.

Łukasz zachęca Was również do wzięcia udziału w zabawie. Napastnik polskiej kadry (Adam Nawałka byłego zawodnika Polonii Warszawa i Lecha Poznań powołał także na listopadowe mecze z Gruzją i Szwajcarią) zadał jedno konkursowe pytanie, ja dorzuciłem drugie i wyszedł z tego ciekawy konkurs, w którym do wygrania jest oficjalna koszulka NIKE polskiej kadry z autografem Teo.

Co trzeba zrobić, żeby zgarnąć koszulkę? Szczegóły i konkursowe pytania poniżej:


Czas - start! Na wysyłanie poprawnych odpowiedzi macie czas do godziny 20:00 w dniu meczu Polska - Szwajcaria (18 listopada 2014). Nazwisko szczęśliwca, który będzie mógł dołączyć podpisaną przez Łukasza koszulkę do swojej kolekcji, przedstawię dzień później, czyli 19 listopada. POWODZENIA!
REGULAMIN KONKURSU

§I. Postanowienia ogólne
1. Konkurs, w którym do wygrania jest: koszulka reprezentacji Polski z autografem Łukasza Teodorczyka (dalej „Konkurs") organizowany jest przez tygodnik „Piłka Nożna" (dalej „Organizator").
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540).
4. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://pilkanozna.pl/ (dalej „Wydawnictwa").
6. Konkurs rozpoczyna się dnia 1 listopada 2014 r. i trwa do dnia 18 listopada 2014 r.
7. W Konkursie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.
8. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby, które w okresie trwania Konkursu udzielą prawidłowej odpowiedzi na 1 zadane przez piłkarza pytanie konkursowe (wysyłając wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ) oraz podadzą argumenty na zadane pytanie przez dziennikarza (tekst - do 400 znaków).
9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin (do trzeciego stopnia pokrewieństwa) w/w pracowników i współpracowników.
10. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję ds. Konkursu („Komisja ds. Konkursu"). W skład Komisji ds. Konkursu wejdą dwie osoby wskazane przez Organizatora, cechujące się szczególną wiedzą w zakresie tematyki Konkursu. Decyzje podjęte przez Komisję ds. Konkursu są ostateczne.

 
§II. Zasady Konkursu
1. Konkurs polega na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na Pytania Konkursowe. Pytania (nr 1 i 2) zamieszczone w formie elektronicznej (film) w serwisie Youtube.
2. Odpowiedzi na Pytania Konkursowe należy wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
4. Odpowiedzi będą punktowane w następujący sposób:
a) Pytanie Konkursowe nr 1- 1 pkt
b) Podanie argumentów - 1-5 pkt
5. W sumie do zdobycia w Konkursie jest max 6 punktów. O zwycięstwie zdecyduje zgromadzona liczba punktów.
 

§III. Rozwiązanie Konkursu
1. W konkursie wyłonionych zostanie jeden Laureat Konkursu.
2. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy do dnia 18 listopada 2014 roku wyślą e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. prawidłowe odpowiedzi na Pytania Konkursowe oraz podadzą najtrafniejsze argumenty.
3. Jeżeli dwóch lub więcej Uczestników uzyska taką samą liczbę punktów, o zajętym w konkursie miejscu decydować będzie wcześniejsza data wysłania e-mail. W e-mailach wysłanych w tym samym dniu o tej samej godzinie, o kolejności miejsc decyduje data wpływu do Organizatora.
4. W przypadku braku możliwości ustalenia kolejności miejsc w sposób przewidziany powyżej, decyzję o kolejności miejsc podejmuje Komisja ds. Konkursu.
5. Laureat Konkursu otrzyma nagrodę wskazaną w §IV ust. 2.
6. Nazwisko Laureata Konkursu będzie opublikowane w serwisie PilkarskiePodroze.pl do dnia 19 listopada 2014 roku.
7. O wygranej Laureat Konkursu zostanie powiadomiony drogą e-mailową lub telefoniczną.

§IV. Nagroda
1. Nagrodą w Konkursie jest oficjalna koszulka reprezentacji Polski firmy NIKE wraz z odręcznym autografem Łukasza Teodorczyka.
2. Nagrody przyznawane w ramach Konkursu nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
3. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, nie może przenieść praw do tej nagrody na osoby trzecie.
4. Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie w tym zakresie na piśmie.
5. Wszystkie nagrody zostaną przekazane Laureatom do dnia 26 listopada 2014 roku.
6. W przypadku nie podjęcia przez Laureata Konkursu nagrody w terminie 4 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji Laureata, prawo do nagrody wygasa.
7. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
8. Laureaci nie są uprawnieni do odstąpienia lub zbycia nagrody osobom trzecim. W przypadku odstąpienia lub zbycia takiej nagrody osobie trzeciej:
a) Organizator nie gwarantuje możliwości realizacji nagrody przez takie osoby trzecie oraz
b) Organizator zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu nagrody.

§V. Ochrona danych osobowych
1. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na publikację jego danych na stronie http://pilkanozna.pl/ oraz http://pilkarskiepodroze.pl/, w przypadku otrzymania nagrody, o której mowa w §IV ust. 2 oraz na przekazanie jego danych do Fundatora nagród w celu wydania nagród .
3. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, e-mail numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jej prawidłowego przeprowadzenia. Organizator gwarantuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem przekazania właściwym urzędom jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest koniecznym warunkiem otrzymania nagrody.

§VI. Reklamacja
1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu uczestnikowi Konkursu w ciągu 3 dni od daty publikacji Laureatów.
2. Reklamacja, o której mowa w ustępie poprzednim dopuszczalna jest w formie mailowej, telefonicznej lub faksem.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 1 dnia od dnia upływu terminu na złożenie reklamacji. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi telefonicznie, mailowo lub pocztą, na adres podany przez Uczestnika Konkursu, składającego reklamację.

§VII. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawa do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, wobec którego zaistnieje podejrzenie nieuczciwego współzawodnictwa.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne lub osobiste, które mogą pojawić się podczas udziału w Konkursie.
Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.